Førstesiden Bli medlem Kontakt Informasjon Medlemsfordeler Utvalg Kalender NUUG/HIO prisen Dokumenter Innmelding Ressurser Mailinglister Wiki Linker Om de aktive Kart NUUG i media Planet NUUG webmaster@nuug.no
Powered by Planet! Last updated: February 26, 2017 09:31 PM

Planet NUUG

February 20, 2017

Petter Reinholdtsen

Detect OOXML files with undefined behaviour?

I just noticed the new Norwegian proposal for archiving rules in the goverment list ECMA-376 / ISO/IEC 29500 (aka OOXML) as valid formats to put in long term storage. Luckily such files will only be accepted based on pre-approval from the National Archive. Allowing OOXML files to be used for long term storage might seem like a good idea as long as we forget that there are plenty of ways for a "valid" OOXML document to have content with no defined interpretation in the standard, which lead to a question and an idea.

Is there any tool to detect if a OOXML document depend on such undefined behaviour? It would be useful for the National Archive (and anyone else interested in verifying that a document is well defined) to have such tool available when considering to approve the use of OOXML. I'm aware of the officeotron OOXML validator, but do not know how complete it is nor if it will report use of undefined behaviour. Are there other similar tools available? Please send me an email if you know of any such tool.

February 20, 2017 11:20 PM

February 17, 2017

NUUG news

Vi anker Tingrettens DNS-beslagskjennelse

Etter rettens kjennelse i DNS-beslagssaken har vi bestemt oss for å anke avgjørelsen. Anken skrives i disse dager og skal inn i starten av neste uke. Hvis du er enig i at avgjørelsen bør ankes ville vi satt umåtelig pris på at du viste din støtte ved å donere penger til forsvarsfondet. Hvis du er uenig i at vi bør anke, kan du f.eks. betale litt ekstra skatt og høre med skattekontoret om du kan få øremerke ekstrainnbetalingen til Økokrim.

February 17, 2017 02:10 PM

February 14, 2017

Holder de ord

Stortingsregjereri på høyt nivå

Fersk stortingsmelding viser at antall anmodningsvedtak har skutt i været. Meldingen viser en markant økning i antall saker som stortinget nå pålegger regjeringen å sette i verk.

Fredag 10. februar ble stortingsmelding nr. 17 (2016-2017) om anmodnings- og utredningsvedtak for forrige stortingssesjon overlevert Stortinget. Stortingsmeldingen er fremmet årlig siden 2000 og inneholder samtlige anmodningsvedtak som ble vedtatt av Stortinget i den foregående stortingssesjonen.

I stortingssesjonen 2015-2016 ble det fremmet 477 anmodningsvedtak, inkludert underpunktene som følger noen av anmodningsvedtakene. Dette er det høyeste antallet anmodningsvedtak som noen gang er fremmet i en stortingssesjon, og nesten dobbelt så mange som ble fremmet under den siste toppen i stortingssesjonen 2002-2003 (247 anmodningsvedtak). Den gang førte det høye antallet anmodningsvedtak til en debatt om stortingsregjereri.

Et høyt antall anmodningsvedtak kan gi utfordringer i ansvarsfordelingen mellom den lovgivende og utøvende makten. Disse utfordringene ble også diskutert ved årtusenskiftet, hvor Frøilandsutvalgets rapport fra 2002 inngikk i debatten om stortingsregjereri.

Instruksjonsretten

Stortinget utøver sin instruksjonsrett overfor regjeringen blant annet gjennom anmodningsvedtak. Disse begynner med formuleringen «Stortinget ber regjeringen…». Dette må ikke forveksles med en høflig anmodning, men er et konstitusjonelt bindende pålegg fra Stortinget til regjeringen. Ofte er det snakk om at Stortinget ber regjeringen om å utrede noe eller etablere et tiltak. Ofte kommer det også pålegg om å kontrollere noe. Mange ganger er anmodningene imidlertid av forvaltningsmessig karakter, noe som reiser spørsmål om anmodningsvedtak blir misbrukt.

Anmodningsvedtak er gyldige utover stortingsperioden. En minister som med overlegg ikke følger opp anmodningsvedtak kan stilles for riksrett og straffes med inntil fem års fengsel. Manglende oppfølging har aldri ført til riksrett, men det viser at det ligger sterke sanksjonsmuligheter bak Stortingets instruksjonsrett.

Etter 2003 sank antallet anmodningsvedtak betraktelig. Nedgangen ble godt hjulpet av at den rødgrønne regjeringen var en flertallsregjering. Fra 2005 til 2013 lå antallet anmodningsvedtak på mellom 7 og 33 per sesjon.

Anmodningsvedtak tar også opp mer av stortingets taletid. Holder de ord sitt referatsøk «Sagt i salen» viser også en kraftig økning i antallet innlegg som omtaler anmodningsvedtak. Bruken av «stortingsregjereri» har imidlertid ikke nådd det samme nivået som da begrepet sist var på moten ved årtusenskiftet.

Hvor ofte snakker Stortinget om anmodningsvedtak og stortingsregjereri?

Asylforlik

Da Høyre og Fremskrittspartiet dannet mindretallsregjering i 2013 steg antallet anmodningsvedtak. Det var en spesielt kraftig økning fra i perioden 2014-16. Økningen må ses i sammenheng med det høye antallet asylsøkere som kom til Norge i 2015. Regjeringen inngikk flere asylforlik med Stortinget der oppfølgingspunktene defineres som anmodningsvedtak. Justis- og beredskapsdepartementet forvalter også da en tredjedel av anmodningsvedtakene som ble fattet i sesjonen 2015-2016. Av de om lag 168 anmodningsvedtakene fulgt opp av departementet sorterer 131 under innvandrings- og integreringsministeren.

Anmodningsvedtak - instruksjonsrett eller instruksjonsiver?

Sentrale utfordringer knyttet til antallet anmodningsvedtak er Stortingets tillit til regjeringen, kompetansen den lovgivende makten har til å fatte fornuftige vedtak, regjeringens uavhengighet og Stortingets kontrollfunksjon av regjeringen.

Da Stortinget i 2004 debatterte det høye antallet anmodningsvedtak uttalte stortingspresident Jørgen Kosmo (AP) at antallet har «tatt helt av» og dette dette «forrykker balansen mellom storting og regjering». Inge Lønning (H) argumenterte for at «det skal ikke utøves makt uten at den som utøver makten, også har ansvaret for maktutøvelsen», men der konsekvensen av «et økende antall mer og mindre forpliktende anmodningsvedtak er at dette grunnprinsippet pulveriseres».

Mange anmodningsvedtak vil si at Stortinget i stor grad instruerer regjeringen. Dersom regjeringen har Stortingets tillit kunne en tenke seg at det ikke er nødvendig å instruere regjeringen i en serie saker. I denne stortingsperioden finnes det imidlertid flere eksempler på at Stortinget instruerer regjeringen på saker som i utgangspunktet burde være uproblematiske å overlate til regjeringen.

Eksempler:

Vedtak nr. 159, 9. desember 2015: Stortinget ber regjeringen følge opp at den forskriftspålagte plikta om alltid å vurdere barnets familie eller nære nettverk som mulig fosterheim ved omsorgsovertaking, blir praktisert.

En skulle i utgangspunktet tro at der er overflødig av Stortinget å instruere regjeringen til å følge opp vedtatt regelverk. Det samme gjelder løfter presentert i Sundvolden-erklæringen, regjeringens politiske plattform der blant annet karbonfangst- og lagring er omtalt:

«Regjeringen vil satse bredt på å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2, og ha en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020.»

Likevel instruerer Stortinget regjeringen til å følge opp sin egen politiske plattform:

Vedtak nr. 685, 23. mai 2016: Stortinget ber regjeringen sikre realisering av minst ett CCS-anlegg for å bidra til at Norge når sitt nasjonale klimamål for 2020.

I et annet tilfelle instruerer Stortinget regjeringen på bevæpning av politiet i strid med løfter fra Sundvolden-erklæringen:

«Regjeringen vil åpne for generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen.»

Vedtak nr 522, 5. mai 2015: Stortinget ber regjeringen opprettholde dagens bevæpningspraksis med et ubevæpnet politi. Dette påvirker ikke tillatelsen til bevæpning etter våpeninstruksen i særskilte situasjoner.

169 representanter vs. 21 000 byråkrater

Stortinget består av 169 representanter som er fordelt på 13 komiteer. Hver komité følger opp store samfunnsområder som, helt eller delvis, dekkes av flere departementer. I departementene og direktoratene er det 21 000 ansatte (2015). Der embetsverket består av fast ansatte som arbeider på spesialiserte felt over lengre tid, består Stortinget av representanter som velges for fire år av gangen og som ofte har skiftende ansvarsområder.

Gjennom embetsverket har forvaltningen en historikk på hvordan politikkområder styres og følges opp. Videre er forvaltningen underlagt forvaltningsloven med krav til utredning og habilitet som blant annet skal sikre rettferdig og transparent saksbehandling. Stortinget er ikke underlagt et slikt regelverk når den utøver sin instruksjonsrett.

Frøilandutvalget omtaler alle anmodningsvedtakene som ble vedtatt i sesjonene 1999-2000 og 2000-2001 som «en tankevekker»:

«En del av dem var rene anmodninger om videre utredning av saker, som Stortinget ønsket å få nærmere belyst. Men det gjenstår likevel en stor kategori, der Stortinget kan hevdes å ha grepet inn med bindende pålegg i enkeltsaker av til dels detaljert og forvaltningspreget karakter, på en måte som reiser spørsmål om dette er hensiktsmessig og forsvarlig.»

Dersom Stortinget i økende grad instruerer regjeringen i spesifikke saker øker sannsynligheten for at det fattes vedtak hvis implementering kan ha utilsiktede, negative konsekvenser. Løsrevne vedtak tilknyttet enkeltsaker gjør det også mer sannsynlig at Stortinget over tid vil fatte vedtak der tilsvarende saker håndteres på ulik måte.

Detaljstyring av regjeringen

Anmodningsvedtak medfører også ofte en kostnad som reduserer regjeringens handlingsrom. Regjeringen bør få anledning til å bestemme hvordan målene beskrevet i regjeringens forslag til statsbudsjett og komiteenes innstillinger skal oppfylles.

Eksempel:

Helse- og omsorgsdepartementet forvalter en tilskuddsordning til aktivitet for eldre som skal «motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekning og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser». Stortinget bevilger midler til ordningen, men det er regjeringen som tildeler midler i henhold til tilskuddsregelverket og tilskuddets formål.

Denne balansen forrykkes når Stortinget griper inn i tildelingsprosessen:

Vedtak nr. 999, 17. juni 2016: Stortinget ber regjeringen sørge for at kriteriene for tilskuddsordningen Aktivitet for seniorer og eldre under kap. 761, post 21, endres slik at Tjukkasgjengen kan omfattes av ordningen.

Dette er et eksempel på et vedtak som legger konkrete føringer på hvordan regjeringen skal oppnå sine mål. Her gir Stortinget konkrete føringer på hvem som skal få midler over statsbudsjettet. Tilskuddsordningen skal nå dekke Tjukkasgjengen, i tillegg til andre tiltak.

Stortinget har i denne perioden også gått langt i å instruere regjeringen i spørsmål om intern samhandling.

Eksempel:

Vedtak 707, 26. mai 2016: Stortinget ber regjeringen iverksette nødvendige tiltak for å sikre sømløs informasjonsflyt mellom forsvarsministeren, utenriksministeren og forsvarssjefen, slik at korrekt og oppdatert informasjon er tilgjengelig når slik informasjon er ønsket.

Mange av anmodningsvedtakene er utformet på en måte som gjør det vanskelig å avgjøre om de er fulgt opp eller ikke av regjeringen. I oppfølgingen av vedtak nr. 707 skriver Forsvarsdepartementet blant annet at de har etablert rutiner og møteserier mellom Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet, der representanter for Forsvaret og Forsvarsmateriell deltar. Det er vanskelig for Stortinget å avgjøre om tiltakene er nok for å sikre sømløs informasjonsflyt.

Legitim instruksjonsmulighet

Stortingets mulighet til å instruere regjeringen, spesielt ved mindretallsregjeringer og i prinsipielle spørsmål, er legitim. Men det er bekymringsverdig med så mange anmodningsvedtak som vi nå ser. Utviklingen ble i 2002-03 beskrevet som dramatisk og eksplosiv, mens vi i dag har doblet antallet anmodninger. Mange og detaljerte anmodningsvedtak gir en rolleblanding mellom Stortinget og regjering.

Det er samtidig begrenset hvor mange saker stortingsrepresentantene kan behandle, vedta og følge opp på en tilstrekkelig måte. Det bør også være begrenset hvor mange anmodningsvedtak Stortinget pålegger forvaltningen å følge opp.

Bruk av flertallsmerknader i komiteinnstillinger kan være et alternativ til anmodningsvedtak siden oppfølgingen av disse alltid har vært en del av Stortingets kontrollarbeid. Flertallsinnstillinger vil heller ikke være bindende over stortingsperioden der innstillingen ble fattet. Siden årets stortingsmelding er tykkere enn noensinne bør alternative vedtaksformer for å fremme stortingsflertallets meninger vurderes.

by Herman Westrum Thorsen (herman.westrum.thorsen@gmail.com) atFebruary 14, 2017 08:57 AM

February 13, 2017

Peter Hansteen (That Grumpy BSD Guy)

Does Your Email Provider Know What A "Joejob" Is?

Anecdotal evidence seems to indicate that Google and possibly other mail service providers are either quite ignorant of history when it comes to email and spam, or are applying unsavoury tactics to capture market dominance.

The first inklings that Google had reservations about delivering mail coming from my bsdly.net domain came earlier this year, when I was contacted by friends who have left their email service in the hands of Google, and it turned out that my replies to their messages did not reach their recipients, even when my logs showed that the Google mail servers had accepted the messages for delivery.

Contacting Google about matters like these means you first need to navigate some web forums. In this particular case (I won't give a direct reference, but a search on the likely keywords will likely turn up the relevant exchange), the denizens of that web forum appeared to be more interested in demonstrating their BOFHishness than actually providing input on debugging and resolving an apparent misconfiguration that was making valid mail disappear without a trace after it had entered Google's systems.

The forum is primarily intended as a support channel for people who host their mail at Google (this becomes very clear when you try out some of the web accessible tools to check domains not hosted by Google), so the only practial result was that I finally set up DKIM signing for outgoing mail from the domain, in addition to the SPF records that were already in place. I'm in fact less than fond of either of these SMTP addons, but there were anyway other channels for contact with my friends, and I let the matter rest there for a while.

If you've read earlier instalments in this column, you will know that I've operated bsdly.net with an email service since 2004 and a handful of other domains from some years before the bsdly.net domain was set up, sharing to varying extents the same infrastructure. One feature of the bsdly.net and associated domains setup is that in 2006, we started publishing a list of known bad addresses in our domains, that we used as spamtrap addresses as well as publising the blacklist that the greytrapping generates.

Over the years the list of spamtrap addresses -- harvested almost exclusively from records in our logs and greylists of apparent bounces of messages sent with forged From: addresses in our domains - has grown to a total of 29757 spamtraps, a full 7387 in the bsdly.net domain alone. At the time I'm writing this 31162 hosts have attempted to deliver mail to one of those spamtrap addresses during the last 24 hours. The exact numbers will likely change by the time you read this -- blacklisted addresses expire 24 hours after last contact, and new spamtrap addresses generally turn up a few more each week. With some simple scriptery, we pick them out of logs and greylists as they appear, and sometimes entire days pass without new candidates appearing. For a more general overview of how I run the blacklist, see this post from 2013.

In addition to the spamtrap addresses, the bsdly.net domain has some valid addresses including my own, and I've set up a few addresses for specific purposes (actually aliases), mainly set up so I can filter them into relevant mailboxes at the receiving end. Despite all our efforts to stop spam, occasionally spam is delivered to those aliases too (see eg the ethics of running the traplist page for some amusing examples).

Then this morning a piece of possibly well intended but actually quite clearly unwanted commercial email turned up, addressed to one of those aliases. For no actually good reason, I decided to send an answer to the message, telling them that whoever sold them the address list they were using were ripping them off.

That message bounced, and it turns out that the domain was hosted at Google.

Reading that bounce message is quite interesting, because if you read the page they link to, it looks very much like whoever runs Google Mail doesn't know what a joejob is.

The page, which again is intended mainly for Google's own customers, specifies that you should set up SPF and DKIM for domains. But looking at the headers, the message they reject passes both those criteria:

Received-SPF: pass (google.com: domain of peter@bsdly.net designates 2001:16d8:ff00:1a9::2 as permitted sender) client-ip=2001:16d8:ff00:1a9::2;
Authentication-Results: mx.google.com;
dkim=pass (test mode) header.i=@bsdly.net;
spf=pass (google.com: domain of peter@bsdly.net designates 2001:16d8:ff00:1a9::2 as permitted sender) smtp.mailfrom=peter@bsdly.net
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=bsdly.net; s=x;
h=Content-Transfer-Encoding:Content-Type:In-Reply-To:MIME-Version:Date:Message-ID:From:References:To:Subject; bh=OonsF8beQz17wcKmu+EJl34N5bW6uUouWw4JVE5FJV8=;
b=hGgolFeqxOOD/UdGXbsrbwf8WuMoe1vCnYJSTo5M9W2k2yy7wtpkMZOmwkEqZR0XQyj6qoCSriC6Hjh0WxWuMWv5BDZPkOEE3Wuag9+KuNGd7RL51BFcltcfyepBVLxY8aeJrjRXLjXS11TIyWenpMbtAf1yiNPKT1weIX3IYSw=;

Then for reasons known only to themselves, or most likely due to the weight they assign to some unknown data source, they reject the message anyway.

We do not know what that data source is. But with more than seven thousand bogus addresses that have generated bounces we've registered it's likely that the number of invalid bsdly.net From: addresses Google's systems has seen is far larger than the number of valid ones. The actual number of bogus addresses is likely higher, though: in the early days the collection process had enough manual steps that we're bound to have missed some. Valid bsdly.net addresses that do not eventually resolve to a mailbox I read are rare if not entirely non-existent. But the 'bulk mail' classification is bizarre if you even consider checking Received: headers.

The reason Google's systems most likely has seen more bogus bsdly.net From: addresses than valid ones is that by historical accident faking sender email addresses in SMTP dialogues is trivial.

Anecdotal evidence indicates that if a domain exists it will sooner or later be used in the from: field of some spam campaign where the messages originate somewhere else completely, and for that very reason the SPF and DKIM mechanisms were specified. I find both mechanisms slightly painful and inelegant, but used in their proper context, they do have their uses.

For the domains I've administered, we started seeing log entries, and in the cases where the addresses were actually deliverable, actual bounce messages for messages that definitely did not originate at our site and never went through our infrastructure a long time before bsdly.net was created. We didn't even think about recording those addresses until a practical use for them suddenly appeared with the greytrapping feature in OpenBSD 3.3 in 2003.

A little while after upgrading the relevant systems to OpenBSD 3.3, we had a functional greytrapping system going, at some point before the 2007 blog post I started publishing the generated blacklist. The rest is, well, what got us to where we are today.

From the data we see here, mail sent with faked sender addresses happens continuously and most likely to all domains, sooner or later. Joejobs that actually hit deliverable addresses happen too. Raw data from a campaign in late 2014 that used my main address as the purported sender is preserved here, collected with a mind to writing an article about the incident and comparing to a similar batch from 2008. That article could still be written at some point, and in the meantime the messages and specifically their headers are worth looking into if you're a bit like me. (That is, if you get some enjoyment out of such things as discovering the mindbogglingly bizarre and plain wrong mail configurations some people have apparently chosen to live with. And unless your base64 sightreading skills are far better than mine, some of the messages may require a bit of massaging with MIME tools to extract text you can actually read.)

Anyone who runs a mail service and bothers even occasionally to read mail server logs will know that joejobs and spam campaigns with fake and undeliverable return addresses happen all the time. If Google's mail admins are not aware of that fact, well, I'll stop right there and refuse to believe that they can be that incompentent.

The question then becomes, why are they doing this? Are they giving other independent operators the same treatment? If this is part of some kind of intimidation campaign (think "sign up for our service and we'll get your mail delivered, but if you don't, delivering to domains that we host becomes your problem"). I would think a campaign of intimidation would be a less than useful strategy when there are alread antitrust probes underway, these things can change direction as discoveries dictate.

Normally I would put oddities like the ones I saw in this case down to a silly misconfiguration, some combination of incompetence and arrogance and, quite possibly, some out of control automation thrown in. But here we are seeing clearly wrong behavior from a company that prides itself in hiring only the smartest people they can find. That doesn't totally rule out incompetence or plain bad luck, but it makes for a very strange episode. (And lest we forget, here is some data on a previous episode involving a large US corporation, spam and general silliness. (Now with the external link fixed via the wayback machine.))

One other interesting question is whether other operators, big and small behave in any similar ways. If you have seen phenomena like this involving Google or other operators, I would like to hear from you by email (easily found in this article) or in comments.

Update 2016-05-03: With Google silent on all aspects of this story, it is not possible pinpoint whether the public whining or something else that made a difference, but today a message aimed at one of those troublesome domains made it through to its intended recipient.

Much like the mysteriously disappeared messages, my logs show a "Message accepted for delivery" response from the Google servers, but unlike the earlier messages, this actually appeared in the intended inbox. In the meantime one of one of the useful bits of feedback I got on the article was that my IPv6 reverse DNS was in fact lacking. Today I fixed that, or at least made a plausible attempt to (you're very welcome to check with tools available to you). And for possibly unrelated reasons, my test message made it through all the way to the intended recipient's mailbox.

[Opinions offered here are my own and may or may not reflect the views of my employer.]

Update 2016-11-21: Since this piece was originally written, we've seen several episodes of Gmail.com or other Google domains disappearing or bouncing mail from bsdly.net, and at some point I got around to setting up proper DMARC records as well.

In a separate development, I also set up the script that generates the blacklist for export to send a copy of its output to my gmail.com addresses. This has lead to a few fascinating bounces, all of them archived here in order to preserve a record of incidents and developments

It should be no surprise that even the SPF-DKIM-DMARC trinity is not actually enough to avoid bounces and disappearances, driving Google to come up with a separate DNS TXT record of their own, the google-site-verification record, which contains a key they will generate for your domain if you manage to find the correct parts of their website.

Update 2017-02-12 - 2017-02-13: At semi-random intervals since this piece was originally written, Gmail has had a number of short periods of bouncing my hourly spamtrap reports sent to myself at bsdly.net with a Cc: to my gmail account.

At most times these episodes last for a couple of hours only, possibly when a human intervenes to correct the situation. However, this weekend we have seen more of this nonsense than usual: Gmail started bouncing my hourly reports on Saturday evening CET, with the first bounce for the 2017-02-11 21:10 report, keeping up the bounces through the 2017-02-12 05:10 report.

Then after a brief respite the bounces resumed with the 2017-02-12 08:10 report and have persisted, bouncing every hourly message (except the 2017-02-13 03:10, 04:10 and 13.10 messages) and with non-delivery, with the last bounce received now for the 2017-02-13 21:10 report.  I archive all bounces as they arrive mod whatever time I have on my hands in the googlefail archive.


I will be giving a PF tutorial at BSDCan 2016, and I welcome your questions now that I'm revising the material for that session. See this blog post for some ideas (note that I'm only giving the PF tutorial this time around).

by Peter N. M. Hansteen (noreply@blogger.com) atFebruary 13, 2017 09:24 PM

Petter Reinholdtsen

Ruling ignored our objections to the seizure of popcorn-time.no (#domstolkontroll)

A few days ago, we received the ruling from my day in court. The case in question is a challenge of the seizure of the DNS domain popcorn-time.no. The ruling simply did not mention most of our arguments, and seemed to take everything ØKOKRIM said at face value, ignoring our demonstration and explanations. But it is hard to tell for sure, as we still have not seen most of the documents in the case and thus were unprepared and unable to contradict several of the claims made in court by the opposition. We are considering an appeal, but it is partly a question of funding, as it is costing us quite a bit to pay for our lawyer. If you want to help, please donate to the NUUG defense fund.

The details of the case, as far as we know it, is available in Norwegian from the NUUG blog. This also include the ruling itself.

February 13, 2017 08:30 PM

Mimes brønn

En innsynsbrønn full av kunnskap

Mimes brønn er en nettjeneste som hjelper deg med å be om innsyn i offentlig forvaltning i tråd med offentleglova og miljøinformasjonsloven. Tjenesten har et offentlig tilgjengelig arkiv over alle svar som er kommet på innsynsforespørsler, slik at det offentlige kan slippe å svare på de samme innsynshenvendelsene gang på gang. Du finner tjenesten på

https://www.mimesbronn.no/

I følge gammel nordisk mytologi voktes kunnskapens kilde av Mime og ligger under en av røttene til verdenstreet Yggdrasil. Å drikke av vannet i Mimes brønn ga så verdifull kunnskap og visdom at den unge guden Odin var villig til å gi et øye i pant og bli enøyd for å få lov til å drikke av den.

Nettstedet vedlikeholdes av foreningen NUUG og er spesielt godt egnet for politisk interesserte personer, organisasjoner og journalister. Tjenesten er basert på den britiske søstertjenesten WhatDoTheyKnow.com, som allerede har gitt innsyn som har resultert i dokumentarer og utallige presseoppslag. I følge mySociety for noen år siden gikk ca 20 % av innsynshenvendelsene til sentrale myndigheter via WhatDoTheyKnow. Vi i NUUG håper NUUGs tjeneste Mimes brønn kan være like nyttig for innbyggerne i Norge.

I helgen ble tjenesten oppdatert med mye ny funksjonalitet. Den nye utgaven fungerer bedre på små skjermer, og viser nå leveringsstatus for henvendelsene slik at innsender enklere kan sjekke at mottakers epostsystem har bekreftet mottak av innsynshenvendelsen. Tjenesten er satt opp av frivillige i foreningen NUUG på dugnad, og ble lansert sommeren 2015. Siden den gang har 121 brukere sendt inn mer enn 280 henvendelser om alt fra bryllupsutleie av Operaen og forhandlinger om bruk av Norges topp-DNS-domene .bv til journalføring av søknader om bostøtte, og nettstedet er en liten skattekiste av interessant og nyttig informasjon. NUUG har knyttet til seg jurister som kan bistå med å klage på manglende innsyn eller sviktende saksbehandling.

– «NUUGs Mimes brønn var uvurderlig da vi lyktes med å sikre at DNS-toppdomenet .bv fortsatt er på norske hender,» forteller Håkon Wium Lie.

Tjenesten dokumenterer svært sprikende praksis i håndtering av innsynshenvendelser, både når det gjelder responstid og innhold i svarene. De aller fleste håndteres raskt og korrekt, men det er i flere tilfeller gitt innsyn i dokumenter der ansvarlig etat i ettertid ønsker å trekke innsynet tilbake, og det er gitt innsyn der sladdingen har vært utført på en måte som ikke skjuler informasjonen som skal sladdes.

– «Offentlighetsloven er en bærebjelke for vårt demokrati. Den bryr seg ikke med hvem som ber om innsyn, eller hvorfor. Prosjektet Mimes brønn innebærer en materialisering av dette prinsippet, der hvem som helst kan be om innsyn og klage på avslag, og hvor dokumentasjon gjøres offentlig. Dette gjør Mimes Brønn til et av de mest spennende åpenhetsprosjektene jeg har sett i nyere tid.» forteller mannen som fikk åpnet opp eierskapsregisteret til skatteetaten, Vegard Venli.

Vi i foreningen NUUG håper Mimes brønn kan være et nyttig verktøy for å holde vårt demokrati ved like.


by Mimes Brønn atFebruary 13, 2017 02:07 PM

NUUG news

Pressemelding: En innsynsbrønn full av kunnskap

Mimes brønn er en nettjeneste som hjelper deg med å be om innsyn i offentlig forvaltning i tråd med offentleglova og miljøinformasjonsloven. Tjenesten har et offentlig tilgjengelig arkiv over alle svar som er kommet på innsynsforespørsler, slik at det offentlige kan slippe å svare på de samme innsynshenvendelsene gang på gang. Du finner tjenesten på

https://www.mimesbronn.no/

I følge gammel nordisk mytologi voktes kunnskapens kilde av Mime og ligger under en av røttene til verdenstreet Yggdrasil. Å drikke av vannet i Mimes brønn ga så verdifull kunnskap og visdom at den unge guden Odin var villig til å gi et øye i pant og bli enøyd for å få lov til å drikke av den.

Nettstedet vedlikeholdes av foreningen NUUG og er spesielt godt egnet for politisk interesserte personer, organisasjoner og journalister. Tjenesten er basert på den britiske søstertjenesten WhatDoTheyKnow.com, som allerede har gitt innsyn som har resultert i dokumentarer og utallige presseoppslag. I følge mySociety for noen år siden gikk ca 20 % av innsynshenvendelsene til sentrale myndigheter via WhatDoTheyKnow. Vi i NUUG håper NUUGs tjeneste Mimes brønn kan være like nyttig for innbyggerne i Norge.

I helgen ble tjenesten oppdatert med mye ny funksjonalitet. Den nye utgaven fungerer bedre på små skjermer, og viser nå leveringsstatus for henvendelsene slik at innsender enklere kan sjekke at mottakers epostsystem har bekreftet mottak av innsynshenvendelsen.

Tjenesten er satt opp av frivillige i foreningen NUUG på dugnad, og ble lansert sommeren 2015. Siden den gang har 121 brukere sendt inn mer enn 280 henvendelser om alt fra bryllupsutleie av Operaen og forhandlinger om bruk av Norges topp-DNS-domene .bv til journalføring av søknader om bostøtte, og nettstedet er en liten skattekiste av interessant og nyttig informasjon. NUUG har knyttet til seg jurister som kan bistå med å klage på manglende innsyn eller sviktende saksbehandling.

- «NUUGs Mimes brønn var uvurderlig da vi lyktes med å sikre at DNS-toppdomenet .bv fortsatt er på norske hender,» forteller Håkon Wium Lie.

Tjenesten dokumenterer svært sprikende praksis i håndtering av innsynshenvendelser, både når det gjelder responstid og innhold i svarene. De aller fleste håndteres raskt og korrekt, men det er i flere tilfeller gitt innsyn i dokumenter der ansvarlig etat i ettertid ønsker å trekke innsynet tilbake, og det er gitt innsyn der sladdingen har vært utført på en måte som ikke skjuler informasjonen som skal sladdes.

- «Offentlighetsloven er en bærebjelke for vårt demokrati. Den bryr seg ikke med hvem som ber om innsyn, eller hvorfor. Prosjektet Mimes brønn innebærer en materialisering av dette prinsippet, der hvem som helst kan be om innsyn og klage på avslag, og hvor dokumentasjon gjøres offentlig. Dette gjør Mimes Brønn til et av de mest spennende åpenhetsprosjektene jeg har sett i nyere tid.» forteller mannen som fikk åpnet opp eierskapsregisteret til skatteetaten, Vegard Venli.

Vi i foreningen NUUG håper Mimes brønn kan være et nyttig verktøy for å holde vårt demokrati ved like.

February 13, 2017 06:00 AM

February 08, 2017

Peter Hansteen (That Grumpy BSD Guy)

A New Year, a New Round of pop3 Gropers from China


They've got a list, and they're sticking to it. Do they even know or care it's my list of spamtraps?

Yes, the Chinese are at it again. Or rather, machines with IP addresses that belong in a small set of Chinese province networks have started a rather intense campaign of trying to access the pop3 mail retrieval protocol on a host in my care, after a longish interval of near-total inactivity.

This is the number of failed pop3 login attempts to my system per day so far in 2017:

January 1:        4
January 2:    145
January 3:      20
January 4:      51
January 5:      32
January 6:      36
January 7:  4036
January 8:  5956
January 9:  5769

Clearly, something happened on January 7th, and whatever started then has not stopped yet. On that day we see a large surge in failed pop3 logins, sustained over the next few days, and almost exclusively attempts at the username part of entries from my list of spamtrap addresses. Another notable feature of this sequence of attempts is that they come almost exclusively from a small set of Chinese networks.

The log of the failed attempts are in raw form here, while this spreadsheet summarises the log data in a format oriented to IP address and username pairs and attempts at each.  The spreadsheet also contains netblock information and the country or territory the range is registered to. (Note: when importing the .csv, please specify the "User name" colum as text, otherwise conversion magic may confuse matters)

The numbers for January 7th onwards would have been even higher had it not been for a few attempts to access accounts that actually exist, with my reaction to block (for 24 hours only) the entire netblock the whois info for the offending IP address. Some of those blocks were quite substantial. I've also taken the liberty of removing those entries with real usernames from the logs.

Now despite urging from friends to publish quickly, I've silently collected data for a few days (really just a continuation of the collecting that started with last year's episode described in the Chinese Hunting Chinese Over POP3 In Fjord Country article, which in turn contains links to the data that by now covers almost a full year).

Now disregarding the handful of real user IDs I've already removed from the data set, the only new user IDs we have seen this year are:

3f6d...3mb2jbrszf_99ckfnhrrbud3
bsdly....3ef3a9ff


The rest were already in the spamtraps list, as user name parts. As you will have guessed, those two have been duly included there as well, with @bsdly.net appended in order to form a somewhat believable spamtrap email address.

What, then can we expect to see over the next few days?

The progression so far has been proceeding from trap user names starting with 0, ascended through the numerics and have now (January 9) moved on to the early alphabetics. The list of spamtraps is just shy of 35,000 entries, and I assume the entries I see here come out of some larger corpus that our somewhat inept cyber-criminals use.

If you too are seeing larger than usual numbers of pop3 login failures and anything even vaguely resembling the patters of mischief described here, I would like to hear from you. If your logs follow a format somewhat resembling mine, it is most likely trivial to modify the scripts (in the same directories as the data) to extract data to the slightly more database- or spreadsheet-friendly CSV.

From my perch here it is difficult to determine whether the people responsible for the networks that feature prominently in the data are cooperating with the cybercriminals or whether they are simply victims of their own substandard security practices.

If you are in a position to shed light on that, I would like to hear from you, and I will do my best to protect your anonymity unless you specify otherwise.

In the meantime, expect the data, (both the full set starting in January 2016 and the 2017-only set) to be updated at frequent, quasi-random intervals.

If you need some background on what the spamtrap list is and some history of related incidents over the last few years, I can recommend reading these articles:

Hey, spammer! Here's a list for you! (July 2007) - a light introduction to greytrapping
Maintaining A Publicly Available Blacklist - Mechanisms And Principles (April 2013) - on greytrapping principles and practice
Effective Spam and Malware Countermeasures - Network Noise Reduction Using Free Tools (2008 - 2014) - a more thorough treatment of the whole spam and malware complex
Password Gropers Take the Spamtrap Bait (August 2014) - the first time I noticed pop3 logins for my spamtraps, and of course
Chinese Hunting Chinese Over POP3 In Fjord Country (August 2016) - about a previous bizarre episode involving Chinese networks and pop3 activity.


Update 2017-02-08: Another round of attempts at usernames that are likely Chinese user names (much like the June 19 2016 onwards cycle described in the Chinese Hunting Chinese Over POP3 In Fjord Country article) started on February 8th, 2017.

The first few hours brought the following user names, with the likely corresponding real life name in the second column:

Name Username
Luo Chun luochun
Luo Fa luofa
Luo Feng luofeng
Luo Hai luohai

These names have been added to the full data as well as the 2017-only portion. The log file (2016 and 2017 version or 2017-only data) contains the entries starting at Feb  8 15:26:45 (times are CET local time). It will be interesting to see how long this cycle lasts. Look for updates to the data at irregular but hopefully frequent intervals.

If you are seeing similar activity, I would like to hear from you, in comments or (these most recent attempts all originate in the 49.64.0.0/11 network (range 49.64.0.0 - 49.95.255.255, also known as  CHINANET-JS or the CHINANET jiangsu province network). The previous cycle involved several distinct Chinese networks, and as we all know, stretched over several months of low intensity activity.


by Peter N. M. Hansteen (noreply@blogger.com) atFebruary 08, 2017 09:52 PM

January 28, 2017

NUUG Foundation

Reisestipend for studenter - 2017

NUUG Foundation utlyser reisestipender for 2017. Søknader kan sendes inn til enhver tid.

January 28, 2017 12:57 PM

January 06, 2017

Espen Braastad

CentOS 7 root filesystem on tmpfs

Several years ago I wrote a series of posts on how to run EL6 with its root filesystem on tmpfs. This post is a continuation of that series, and explains step by step how to run CentOS 7 with its root filesystem in memory. It should apply to RHEL, Ubuntu, Debian and other Linux distributions as well. The post is a bit terse to focus on the concept, and several of the steps have potential for improvements.

The following is a screen recording from a host running CentOS 7 in tmpfs:

Sensor

Build environment

A build host is needed to prepare the image to boot from. The build host should run CentOS 7 x86_64, and have the following packages installed:

yum install libvirt virt-builder guestfish

Make sure the libvirt daemon is running:

systemctl start libvirtd

Create some directories that will be used later, however feel free to relocate these to somewhere else:

mkdir -p /work/initramfs/bin
mkdir -p /work/newroot
mkdir -p /work/result

Disk image

For simplicity reasons we’ll fetch our rootfs from a pre-built disk image, but it is possible to build a custom disk image using virt-manager. I expect that most people would like to create their own disk image from scratch, but this is outside the scope of this post.

Use virt-builder to download a pre-built CentOS 7.3 disk image and set the root password:

virt-builder centos-7.3 -o /work/disk.img --root-password password:changeme

Export the files from the disk image to one of the directories we created earlier:

guestfish --ro -a /work/disk.img -i copy-out / /work/newroot/

Clear fstab since it contains mount entries that no longer apply:

echo > /work/newroot/etc/fstab

SELinux will complain about incorrect disk label at boot, so let’s just disable it right away. Production environments should have SELinux enabled.

echo "SELINUX=disabled" > /work/newroot/etc/selinux/config

Disable clearing the screen on login failure to make it possible to read any error messages:

mkdir /work/newroot/etc/systemd/system/getty@.service.d
cat > /work/newroot/etc/systemd/system/getty@.service.d/noclear.conf << EOF
[Service]
TTYVTDisallocate=no
EOF

Initramfs

We’ll create our custom initramfs from scratch. The boot procedure will be, simply put:

 1. Fetch kernel and a custom initramfs.
 2. Execute kernel.
 3. Mount the initramfs as the temporary root filesystem (for the kernel).
 4. Execute /init (in the initramfs).
 5. Create a tmpfs mount point.
 6. Extract our CentOS 7 root filesystem to the tmpfs mount point.
 7. Execute switch_root to boot on the CentOS 7 root filesystem.

The initramfs will be based on BusyBox. Download a pre-built binary or compile it from source, put the binary in the initramfs/bin directory. In this post I’ll just download a pre-built binary:

wget -O /work/initramfs/bin/busybox https://www.busybox.net/downloads/binaries/1.26.1-defconfig-multiarch/busybox-x86_64

Make sure that busybox has the execute bit set:

chmod +x /work/initramfs/bin/busybox

Create the file /work/initramfs/init with the following contents:

#!/bin/busybox sh

# Dump to sh if something fails
error() {
	echo "Jumping into the shell..."
	setsid cttyhack sh
}

# Populate /bin with binaries from busybox
/bin/busybox --install /bin

mkdir -p /proc
mount -n -t proc none /proc

mkdir -p /sys
mount -n -t sysfs none /sys
mkdir -p /sys/dev

mkdir -p /var/run

mkdir -p /dev
mount -n -t tmpfs -o mode=0755 mdev /dev

mkdir -p /dev/pts
mount -n -t devpts devpts /dev/pts

# Populate /dev
echo /bin/mdev > /proc/sys/kernel/hotplug
mdev -s

mkdir -p /newroot
mount -t tmpfs -o size=1500m tmpfs /newroot || error

echo "Extracting rootfs... "
xz -d -c -f rootfs.tar.xz | tar -x -f - -C /newroot || error

mount --move /sys /newroot/sys
mount --move /proc /newroot/proc
mount --move /dev /newroot/dev

exec switch_root /newroot /sbin/init || error

Make sure it is executable:

chmod +x /work/initramfs/init

Create the root filesystem archive using tar. The following command also uses xz compression to reduce the final size of the archive (from approximately 1 GB to 270 MB):

cd /work/newroot
tar cJf /work/initramfs/rootfs.tar.xz .

Create initramfs.gz using:

cd /work/initramfs
find . -print0 | cpio --null -ov --format=newc | gzip -9 > /work/result/initramfs.gz

Copy the kernel directly from the root filesystem using:

cp /work/newroot/boot/vmlinuz-*x86_64 /work/result/vmlinuz

Result

The /work/result directory now contains two files with file sizes similar to the following:

ls -lh /work/result/
total 277M
-rw-r--r-- 1 root root 272M Jan 6 23:42 initramfs.gz
-rwxr-xr-x 1 root root 5.2M Jan 6 23:42 vmlinuz

These files can be loaded directly in GRUB from disk, or using iPXE over HTTP using a script similar to:

#!ipxe
kernel http://example.com/vmlinuz
initrd http://example.com/initramfs.gz
boot

January 06, 2017 08:34 PM

November 12, 2016

Anders Einar Hilden

Perl Regexp Oneliners and UTF-8

For my project to find as many .no domains as possible, I needed a regexp for extracting valid domains. This task is made more fun by the inclusion of Norwegian and Sami characters in the set of valid characters.

In addition to [a-z0-9\-], valid dot-no domains can contain the Norwegian æ (ae), ø (o with stroke) and å (a with ring above) (Stargate, anyone?) and a number of Sami characters. ŧ (t with stroke), ç (c with cedilla) and ŋ (simply called “eng”) are some of my favourites.

The following code will print only the first match per line, and uses ŧ directly in the regexp.

1
2
echo "fooŧ.no baŧ.no" | perl -ne 'if(/([a-zŧ]{2,63}\.no)/ig) { print $1,"\n"; }'
fooŧ.no

If we replace if with while we will print any match found in the whole line.

1
2
3
echo "fooŧ.no baŧ.no" | perl -ne 'while(/([a-zŧ]{2,63}\.no)/ig) { print $1,"\n"; }'
fooŧ.no
baŧ.no

Because I’m afraid the regexp (specifically the non-ASCII characters) may be mangled by being saved and moved between systems, I want to write the Norwegian and Sami characters using their Unicode code points. Perl has support for this using \x{<number>} (see perl unicode)

1
2
3
echo "fooŧ.no baŧ.no" | perl -CSD -ne 'while(/([a-z\x{167}]{2,63}\.no)/ig) { print $1,"\n"; }'
fooŧ.no
baŧ.no

When using code points, I have to specify -CSD for the matching to work. I am not really sure why this is required. If you can explain, please comment or tell my by other means. As you can read in perlrun, -CSD specifies that STDIN, STDOUT, STDERR and all input and output streams should be treated as being UTF-8.

Another problem is that if this last solution is is fed invalid UTF-8, it will die fatally and stop processing input.

1
Malformed UTF-8 character (fatal) at -e line 1, <> line X.

To prevent this happening I currently sanitize my dirty input using iconv -f utf-8 -t utf-8 -c. If you have a better solution for this, Perl or otherwise, please tell me!.

A simple regexp would match the valid characters for a length between 2 and 63 followed by .no. However, I wanted only and all “domains under .no” as counted by Norid in their statistics. Norids definition of “domains under .no” are all the domains directly under .no, but also domains under category domains i.e. ohv.oslo.no and ola.priv.no. To get comparable results, I have to collect both *.no and *.<category domain>.no domains when scraping data.

The resulting “oneliner” I use is this…. It once was a oneliner, but with more than 10k characters in the regexp it was hard to manage. The resulting script builds up a regexp that is valid for all Norwegian domains using a list of valid category domains, all valid characters and other rules for .no domains.

November 12, 2016 10:00 PM

September 18, 2016

Dag-Erling Smørgrav

Not up to our usual standards

For a few years now, I’ve been working on and off on a set of libraries which collect cryptography- and security-related code I’ve written for other projects as well as functionality which is not already available under a permissive license, or where existing implementations do not meet my expectations of cleanliness, readability, portability and embeddability.

(Aside: the reasons why this has taken years, when I initially expected to publish the first release in the spring or summer of 2014, are too complex to explain here; I may write about them at a later date. Keywords are health, family and world events.)

Two of the major features of that collection are the OATH Authentication Methods (which includes the algorithm used by Google Authenticator and a number of commercial one-time code fobs) and the Common Platform Enumeration, part of the Security Content Automation Protocol. I implemented the former years ago for my employer, and it has languished in the OpenPAM repository since 2012. The latter, however, has proven particularly elusive and frustrating, to the point where it has existed for two years as merely a header file and a set of mostly empty functions, just to sketch out the API. I decided to have another go at it yesterday, and actually made quite a bit of progress, only to hit the wall again. And this morning, I realized why.

The CPE standard exists as a set of NIST Interagency reports: NISTIR 7695 (naming), NISTIR 7696 (name matching), NISTIR 7697 (dictionary) and NISTIR 7698 (applicability language). The one I’ve been struggling with is 7695—it is the foundation for the other three, so I can’t get started on them until I’m done with 7695.

It should have been a breeze. On the surface, the specification seems quite thorough: basic concepts, representations, conversion between representations (including pseudocode). You know the kind of specification that you can read through once, then sit down at the computer, start from the top, and code your way down to the bottom? RFC 4226 and RFC 6238, which describe OATH event-based and time-based one-time passwords respectively, are like that. NISTIR 7695 looks like it should be. But it isn’t. And I’ve been treating it like it was, with my nose so close to the code that I couldn’t see the big picture and realize that it is actually not very well written at all, and that the best way to implement it is to read it, understand it, and then set it aside before coding.

One sign that NISTIR 7695 is a bad specification is the pseudocode. It is common for specifications to describe algorithms, protocols and / or interfaces in the normative text and provide examples, pseudocode and / or a reference implementation (sometimes of dubious quality, as is the case for RFC 4226 and RFC 6238) as non-normative appendices. NISTIR 7695, however, eschews natural-language descriptions and includes pseudocode and examples in the normative text. By way of example, here is the description of the algorithm used to convert (“bind”, in their terminology) a well-formed name to a formatted string, in its entirety:

6.2.2.1 Summary of algorithm

The procedure iterates over the eleven allowed attributes in a fixed order. Corresponding attribute values are obtained from the input WFN and conversions of logical values are applied. A result string is formed by concatenating the attribute values separated by colons.

This is followed by one page of pseudocode and two pages of examples. But the examples are far from exhaustive; as unit tests, they wouldn’t even cover all of the common path, let alone any of the error handling paths. And the pseudocode looks like it was written by someone who learned Pascal in college thirty years ago and hasn’t programmed since.

The description of the reverse operation, converting a formatted string to a well-formed name, is slightly better in some respects and much worse in others. There is more pseudocode, and the examples include one—one!—instance of invalid input… but the pseudocode includes two functions—about one third of the total—which consist almost entirely of comments describing what the functions should do, rather than actual code.

You think I’m joking? Here is one of them:

function get_comp_fs(fs,i)
 ;; Return the i’th field of the formatted string. If i=0,
 ;; return the string to the left of the first forward slash.
 ;; The colon is the field delimiter unless prefixed by a
 ;; backslash.
 ;; For example, given the formatted string:
 ;; cpe:2.3:a:foo:bar\:mumble:1.0:*:...
 ;; get_comp_fs(fs,0) = "cpe"
 ;; get_comp_fs(fs,1) = "2.3"
 ;; get_comp_fs(fs,2) = "a"
 ;; get_comp_fs(fs,3) = "foo"
 ;; get_comp_fs(fs,4) = "bar\:mumble"
 ;; get_comp_fs(fs,5) = "1.0"
 ;; etc.
end.

This function shouldn’t even exist. It should just be a lookup in an associative array, or a call to an accessor if the pseudocode was object-oriented. So why does it exist? Because the main problem with NISTIR 7695, which I should have identified on my first read-through but stupidly didn’t, is that it assumes that implementations would use well-formed names—a textual representation of a CPE name—as their internal representation. The bind and unbind functions, which should be described in terms of how to format and parse URIs and formatted strings, are instead described in terms of how to convert to and from WFNs. I cannot overstate how wrong this is. A specification should never describe a particular internal representation, except in a non-normative reference implementation, because it prevents conforming implementations from choosing more efficient representations, or representations which are better suited to a particular language and environment, and because it leads to this sort of nonsense.

So, is the CPE naming specification salvageable? Well, it includes complete ABNF grammars for URIs and formatted strings, which is good, and a partial ABNF grammar for well-formed names, which is… less good, but fixable. It also explains the meanings of the different fields; it would be useless otherwise. But apart from that, and the boilerplate at the top and bottom, it should be completely rewritten, including the pseudocode and examples, which should reference fictional, rather than real, vendors and products. Here is how I would structure it (text in italic is carried over from the original):

 1. Introduction
  1.1. Purpose and scope
  1.2. Document structure
  1.3. Document conventions
  1.4. Relationship to existing specifications and standards
 2. Definitions and abbreviations
 3. Conformance
 4. CPE data model
  4.1 Required attributes
  4.2 Optional attributes
  4.3 Special attribute values
 5. Textual representations
  5.1. Well-formed name
  5.2. URI
  5.3. Formatted string
 6. API
  6.1. Creating and destroying names
  6.2. Setting and getting attributes
  6.3. Binding and unbinding
 7. Non-normative examples
  7.1. Valid and invalid attribute values
  7.2. Valid and invalid well-formed names
  7.3. Valid and invalid URIs
  7.4. Valid and invalid formatted strings
 8. Non-normative pseudo-code
 9. References
 10. Change log

I’m still going to implement CPE naming, but I’m going to implement it the way I think the standard should have been written, not the way it actually was written. Amusingly, the conformance chapter is so vague that I can do this and still claim conformance with the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad specification. And it should only take a few hours.

By the way, if anybody from MITRE or NIST reads this and genuinely wants to improve the specification, I’ll be happy to help.

PS: possibly my favorite feature of NISTIR 7695, and additional proof that the authors are not programmers: the specification mandates that WFNs are UTF-8 strings, which are fine for storage and transmission but horrible to work with in memory. But in the next sentence, it notes that only characters with hexadecimal values between x00 and x7F may be used, and subsequent sections further restrict the set of allowable characters. In case you didn’t know, the normalized UTF-8 representation of a sequence of characters with hexadecimal values between x00 and x7F is identical, bit by bit, to the ASCII representation of the same sequence.

by Dag-Erling Smørgrav atSeptember 18, 2016 01:54 PM

August 24, 2016

Nicolai Langfeldt

The most important thing about Apache

The most important thing you should know about Apache, the web-server, is that if you feel stupid after trying to get something working on it - this is perfectly normal - and does not mean you are stupid.

Try NGiNX next time.  If it supports the thing you need.

by Nicolai Langfeldt (noreply@blogger.com) atAugust 24, 2016 08:26 PM

July 15, 2016

Mimes brønn

Hvem har drukket fra Mimes brønn?

Mimes brønn har nå vært oppe i rundt et år. Derfor vi tenkte det kunne være interessant å få en kortfattet statistikk om hvordan tjenesten er blitt brukt.

I begynnelsen av juli 2016 hadde Mimes brønn 71 registrerte brukere som hadde sendt ut 120 innsynshenvendelser, hvorav 62 (52%) var vellykkede, 19 (16%) delvis vellykket, 14 (12%) avslått, 10 (8%) fikk svar at organet ikke hadde informasjonen, og 12 henvendelser (10%; 6 fra 2016, 6 fra 2015) fortsatt var ubesvarte. Et fåtall (3) av hendvendelsene kunne ikke kategoriseres. Vi ser derfor at rundt to tredjedeler av henvendelsene var vellykkede, helt eller delvis. Det er bra!

Tiden det tar før organet først sender svar varierer mye, fra samme dag (noen henvendelser sendt til Utlendingsnemnda, Statens vegvesen, Økokrim, Mediatilsynet, Datatilsynet, Brønnøysundregistrene), opp til 6 måneder (Ballangen kommune) eller lenger (Stortinget, Olje- og energidepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, UDI – Utlendingsdirektoratet, og SSB har mottatt innsynshenvendelser som fortsatt er ubesvarte). Gjennomsnittstiden her var et par uker (med unntak av de 12 tilfellene der det ikke har kommet noe svar). Det følger av offentlighetsloven § 29 første ledd at henvendelser om innsyn i forvaltningens dokumenter skal besvares «uten ugrunnet opphold», noe som ifølge Sivilombudsmannen i de fleste tilfeller skal fortolkes som «samme dag eller i alle fall i løpet av 1-3 virkedager». Så her er det rom for forbedring.

Klageretten (offentleglova § 32) ble benyttet i 20 av innsynshenvendelsene. I de fleste (15; 75%) av tilfellene førte klagen til at henvendelsen ble vellykket. Gjennomsnittstiden for å få svar på klagen var en måned (med unntak av 2 tillfeller, klager sendt til Statens vegvesen og Ruter AS, der det ikke har kommet noe svar). Det er vel verdt å klage, og helt gratis! Sivilombudsmannen har uttalt at 2-3 uker ligger over det som er akseptabel saksbehandlingstid for klager.

Flest henvendelser var blitt sendt til Utenriksdepartementet (9), tett etterfulgt av Fredrikstad kommune og Brønnøysundregistrene. I alt ble henvendelser sendt til 60 offentlige myndigheter, hvorav 27 ble tilsendt to eller flere. Det står over 3700 myndigheter i databasen til Mimes brønn. De fleste av dem har dermed til gode å motta en innsynshenvendelse via tjenesten.

Når vi ser på hva slags informasjon folk har bedt om, ser vi et bredt spekter av interesser; alt fra kommunens parkeringsplasser, reiseregninger der statens satser for overnatting er oversteget, korrespondanse om asylmottak og forhandlinger om toppdomenet .bv, til dokumenter om Myanmar.

Myndighetene gjør alle mulige slags ting. Noe av det gjøres dårlig, noe gjør de bra. Jo mer vi finner ut om hvordan  myndighetene fungerer, jo større mulighet har vi til å foreslå forbedringer på det som fungerer dårlig… og applaudere det som  bra.  Er det noe du vil ha innsyn i, så er det bare å klikke på https://www.mimesbronn.no/ og så er du i gang 🙂


by Mimes Brønn atJuly 15, 2016 03:56 PM

June 01, 2016

Kevin Brubeck Unhammer

Maskinomsetjing vs NTNU-eksaminator

Twitter-brukaren @IngeborgSteine fekk nyleg ein del merksemd då ho tvitra eit bilete av nynorskutgåva av økonomieksamenen sin ved NTNU:

Dette var min økonomieksamen på "nynorsk". #nynorsk #noregsmållag #kvaialledagar https://t.co/RjCKSU2Fyg
Ingeborg Steine (@IngeborgSteine) May 30, 2016

Kreative nyvinningar som *kvisleis og alle dialektformene og arkaismane ville vore usannsynlege å få i ei maskinomsett utgåve, så då lurte eg på kor mykje betre/verre det hadde blitt om eksaminatoren rett og slett hadde brukt Apertium i staden? Ingeborg Steine var så hjelpsam at ho la ut bokmålsutgåva, så då får me prøva:-)

NTNU-nob-nno.jpeg

Ingen kvisleis og fritt for tær og fyr, men det er heller ikkje perfekt: Visse ord manglar frå ordbøkene og får dermed feil bøying, teller blir tolka som substantiv, ein anna maskin har feil bøying på førsteordet (det mangla ein regel der) og at blir ein stad tolka som adverb (som fører til det forunderlege fragmentet det verta at anteke tilvarande). I tillegg blir språket gjenkjent som tatarisk av nettsida, så det var kanskje litt tung norsk?:) Men desse feila er ikkje spesielt vanskelege å retta på – utviklingsutgåva av Apertium gir no:

NTNU-nob-nno-svn.jpeg

Det er enno eit par småting som kunne vore retta, men det er allereie betre enn dei fleste eksamenane eg fekk utdelt ved UiO …


by k atJune 01, 2016 09:45 AM

May 29, 2016

Espen Braastad

Filebin upgrade

https://filebin.net is a public and free file upload/sharing service. Its main design principle is to be incredibly simple to use.

It has been in production for several years, and has more or less been unmodified until now. Today it has been upgraded in several ways, and this post aims to elaborate on some of the changes.

Complete rewrite

The previous version of Filebin was written in Python and kept meta data in MongoDB. For a number of reasons, Filebin has been completely rewritten in Go. It does no longer depend on any database except the local filesystem.

Some of the most visible changes are:

New hardware and software stack

The infrastructure, bandwidth and hardware needed to run filebin.net is sponsored by Redpill Linpro, the leading provider of professional Open Source services and products in the Nordic region.

As part of todays upgrade, filebin.net has been migrated into their awesome IaaS cloud which is based on OpenStack and Ceph, runs on modern hardware and spans multiple locations.

The source code of Filebin is available in Github. Bugs are reported and tracked in Github issues.

Feel free to reach out with feedback and suggestions by email to espebra(a)ifi.uio.no, or by leaving a comment to this blog post.

May 29, 2016 06:40 PM

February 23, 2016

Holder de ord

Her er Siv og Erna uenige

Av totalt 2353 avstemninger i denne regjeringsperioden, har Høyre og Frp vært uenige i 17. Her er en oversikt over hvilke saker dette er.

I vår nye enighetstjeneste kommer det fram at regjeringspartiene Høyre og Frp har stemt sammen i 99 % av sakene siden valget i 2013. Denne ene prosenten er mer nøyaktig 17 avstemninger.

Flyktning- og innvandringspolitikk

Uenigheten omkring det såkalte Syria-forliket har blitt mye omtalt. Alle partiene på Stortinget bortsett fra Frp og SV stemte for at Norge skal ta i mot 8000 kvoteflyktninger fra Syria, fordelt på årene 2015, 2016 og 2017. Frp ville ta i mot færre, mens SV ville ta i mot flere.

Frp fremmet derfor et eget forslag om å avholde en folkeavstemning om hvorvidt Norge skal ta i mot flere flyktninger. Dette ble nedstemt av alle de andre partiene på Stortinget.

Regjeringspartiene stemte også ulikt over et forslag om å kartlegge behov og huslyløsninger for flyktninger innenfor norsk internasjonal humanitær innsats. Forslaget ble fremmet av Frp, KrF og Sp, og MDG og Venstre stemte for.

Les også: Saker hvor de rødgrønne har stemt ulikt

I desember 2015 fremmet KrF forslag om at alle som er over 12 år og oppfyller vilkårene og får innvilget norsk statsborgerskap skal gjennomgå en obligatorisk offentlig statsborgerskapsseremoni. KrFs begrunnelse var at å delta i denne seremonien og avlegge et troskapsløfte er viktig for å stadfeste sin tilknytning til Norge, og at å delta aktivt i en offentlig seremoni vil kunne føre til økt tilknytning, medansvar og følelse av sterkere tilhørighet til de verdiene som landet bygger på. Frp var det eneste andre partiet som stemte for.

Laster innhold fra Holder de ord

Klimapolitikk

FrP stemte som eneste parti mot et forslag fra MDG, KrF og Sp om å fastsette Norges klimamål for 2030 og 2050 i lov. FrP stemte også som eneste parti mot forslag om at regjeringen i de årlige budsjettene skal rapportere på hvordan Norge kan nå klimamålene for 2020, 2030 og frem mot 2050, og på hvordan budsjettet påvirker Norges klimagassutslipp.

Regjeringspartiene stemte også ulikt over et forslag om å la fylkeskommunene få stille miljøkrav til drosjenæringen. Også her var Frp eneste parti som stemte mot.

Bevæpning av politiet

Frp fremmet i desember 2015 forslag om å innføre permanent bevæpning av politiet. Ingen av de andre partiene stemte for.

Innføring av minstelønn

Høyre og Frp har vært uenige om hvorvidt innføring av en nasjonal minstelønn er en god idé. Frp har stemt for Venstres forslag om lovfesting av minstelønn, da de mener dette vil være et godt virkemiddel i kampen mot sosial dumping. De øvrige partiene på Stortinget mener fri lønnsdannelse, der partene i arbeidslivet selv kommer overens om lønns- og tariffspørsmål, hovedsakelig uten innblanding fra politiske myndigheter, er en bedre modell. Det skal imidlertid sies at det kan se ut som at det også er uenighet internt i Høyre om dette, da åtte av i alt 27 tilstedeværende representanter fra partiet stemte for.

Pensjonistenes kjøpekraft

SV stemte i 2014 som eneste andre parti for Frps forslag om å ikke redusere alderspensjonistenes kjøpekraft i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

Laster innhold fra Holder de ord

Grunnlovsendringsforslag

Regjeringspartiene har vært uenige i en rekke formuleringer i Grunnloven. I mai 2014 foreslo Høyre at det i Grunnloven skal hete at «ethvert menneske har en iboende rett til liv», mens de andre partiene, bortsett fra KrF, mente det skal hete «ethvert menneske har rett til liv».

Høyre sammen med MDG ønsket også at det skal hete at «alle mennesker er født frie og like. Staten skal respektere og sikre menneskerettighetene», mens de andre partiene gikk for «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i denne grunnlov og i for Norge bindende traktater om menneskerettigheter».

Regjeringspartiene var også uenige om hvorvidt Grunnloven skal garantere rett til utdannelse. Høyre og Venstre foreslo at det i en ny paragraf i Grunnloven skal hete at

Enhver har rett til utdannelse. Barn har rett til å motta grunnleggende opplæring. Opplæringen skal ivareta den enkeltes evner og behov og fremme respekt for demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene

Frp ønsket ikke at Grunnloven skal regulere utdanningsspørsmål.

Frp stemte også som eneste parti mot følgende formulering: «Statens myndigheter skal sikre adgang til videregående opplæring og like muligheter til høyere utdannelse på grunnlag av kvalifikasjoner.»

Regjeringspartiene stemte også ulikt i spørsmålet om endring av Grunnlovens §110 til å omfatte rett til å tjene til livets opphold ved næring i tillegg til arbeid, samt at retten til sosial trygghet skulle tas inn i form av stønad fra det offentlige skulle tas med. Også her var Frp eneste parti som stemte mot.

FrP var også det eneste partiet som stemte mot at Grunnloven skal sikre retten til et sunt miljø.

Laster innhold fra Holder de ord

Frp var imidlertid ikke eneste parti som stemte for forslaget om at Grunnloven skal få en ny paragraf som legger til grunn at familien er den grunnleggende enheten i samfunnet, og at staten har en særlig plikt til å bistå barnefamilier. Kun Høyre og Venstre stemte mot, da de mente at Grunnloven primært bør inneholde menneskerettigheter som bør kunne håndheves og gjøres gjeldende mot staten, og at det ikke er hensiktsmessig å blande sammen uforpliktende programerklæringer og symbolske langsiktige målsettinger sammen med klare rettsregler.

by Hanna Tranås (hanna@holderdeord.no) atFebruary 23, 2016 06:23 PM

February 17, 2016

Dag-Erling Smørgrav

FreeBSD and CVE-2015-7547

As you have probably heard by now, a buffer overflow was recently discovered in GNU libc’s resolver code which can allow a malicious DNS server to inject code into a vulnerable client. This was announced yesterday as CVE-2015-7547. The best sources of information on the bug are currently Google’s Online Security Blog and Carlos O’Donnell’s in-depth analysis.

Naturally, people have started asking whether FreeBSD is affected. The FreeBSD Security Officer has not yet released an official statement, but in the meantime, here is a brief look at the issue as far as FreeBSD is concerned.

First of all: neither FreeBSD itself nor native FreeBSD applications are affected. While the resolver in FreeBSD’s libc and GNU libc share a common ancestry, the bug was introduced when the latter was rewritten to send A and AAAA queries in parallel rather than sequentially when the application requests both.

However, Linux applications running under emulation on a FreeBSD system use the GNU libc and are therefore vulnerable unless patched. I believe, but have not verified, that the linux_base-c6 port contains a vulnerable version of GNU libc while the older linux_base-f10 port does not. For now, it is safest to assume that they are both vulnerable.

UPDATE 2016-02-17 18:40 UTC: the linux_base-c6 port has been updated in ports-head, 2016Q1 branch to follow, no word on linux_base-f10

UPDATE 2016-02-18 00:15 UTC: the quarterly branch has been updated

The issue can be mitigated by only using resolvers you trust, and configuring them to avoid sending responses which can trigger the bug.

If you already have your own resolvers, you can configure them to avoid sending UDP responses larger than 2048 bytes. If the response does not fit in 2048 bytes, the server will send a truncated response, and the client should retry using TCP. While a similar bug exists in the code path for TCP requests, I believe that it can only be exploited by a malicious resolver, and interposing your own resolver will protect affected Linux systems and applications.

If you do not already have your own resolvers, you can set one up in a couple of minutes as follows:

# pkg install -y unbound
# fetch -o /usr/local/etc/unbound https://blog.des.no/wp-content/uploads/2016/02/unbound.conf
# vi /usr/local/etc/unbound/unbound.conf
 ... fix access-control statements as mentioned in comments ...
# echo 'unbound_enable="yes"' >>/etc/rc.conf
# service unbound start

(link to the config file)

You must then edit /etc/resolv.conf on all affected systems to point to your new resolver. If you are running Linux applications under emulation, make sure that there is no /compat/linux/etc/resolv.conf, as it would override the system-wide /etc/resolv.conf.

Note that unlike FreeBSD libc, GNU libc does not automatically pick up changes to /etc/resolv.conf, so you will have to restart all affected Linux services and applications.

by Dag-Erling Smørgrav atFebruary 17, 2016 05:53 PM

January 17, 2016

Ole Aamot Gnome Development Blog

GIRL with New York Public Radio

New York Public Radio (WNYC) is the new default radio station in GIRL 8.0.0.

GNOME Internet Radio Locator 8.0.0 is now available in 17 languages and supports 76 Internet radio stations in 60 different world cities such as Adelaide, Auckland, Austin, Ayr, Berkeley, Bern, Boston, Brighton, Brno, Bruxelles, Budapest, Calgary, Cambridge, Cape Town, Chapel Hill, Chicago, Cleveland, Coimbra, Copenhagen, Dublin, Guatemala City, Honolulu, Houston, Kingston, Leeds, London, Long Island, Los Angeles, Lund, Manchester, Memphis, México City, Narvik, Nashville, Newcastle, New Orleans, New York City, Nottingham, Oslo, Oswego, Ottawa, Oxford, Paris, Phoenix, Pisa, Pittsburgh, Portland, Reykjavik, Rochester, San Francisco, Seattle, Stockholm, St. Pölten, Sydney, Trondheim, Tuscaloosa, Washington, Waterloo, York, and Zürich.

The initial work on this program began in 2002 at Norwegian Computing Center (http://www.nr.no/) and PING, a computer club at University of Oslo (http://www.ping.uio.no/). Work on GIRL continued in 2014 after a visit to SIPB (http://sipb.mit.edu/) at MIT, reached version 1.0 in 2015, and continues in 2016.

24 people have contributed to the program with new patches and translations. See AUTHORS for the list of contributors.

If you find the program useful, drop me an email at ole@src.gnome.org.

The program is completely free, but you don’t have to do anything else than run it on your computer with a free operating system in order to listen to and record from Internet radio stations. You are
also free to fork it as long as you follow the license terms in GNU GPL version 2, but I would appreciate if you send patches instead of releasing your own version.

Send patches through Bugzilla on
https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=girl

You could install and run it on free GNU/Linux systems (such as Debian GNU/Linux available from http://www.debian.org/ and Fedora Linux available from https://getfedora.org/ with the provided binary packages) and MacOS X (via macports.org) in order to listen to and record from the 76 supported Internet radio stations around the world if you have installed the Videos application (https://wiki.gnome.org/Apps/Videos) from the GNOME project, simply by opening a terminal window (such as xterm, kterm, rxvt or GNOME Terminal) and typing
wget http://download.gnome.org/sources/girl/8.0/girl-8.0.0.tar.xz
tar Jxvf girl-8.0.0.tar.xz
cd girl-8.0.0/
./configure --prefix=$HOME/local && make && make install
$HOME/local/bin/girl

or install it from a binary package on a Debian-based distribution
su -
wget https://people.gnome.org/~ole/girl/girl_8.0.0-1_i386.deb
dpkg -i girl_8.0.0-1_i386.deb
exit
/usr/bin/girl

or install it from a binary package on a Fedora-based distribution
su -
rpm -i https://people.gnome.org/~ole/girl/girl-8.0.0-1.fc23.x86_64.rpm
exit
/usr/bin/girl

This program is released as a part of the GNOME project (http://www.gnome.org/) and is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Changes since GNOME Internet Radio Locator 7.0.0:

Stations

* src/girl.xml: Add WNYC (New York City, NY)
* src/girl-gui.c: New default station: New York Public Radio
(WNYC)

Translations

* po/pl.po: Updated Polish translation (Piotr Drąg)
* po/tr.po: Updated Turkish translation (Muhammet Kara)
* po/tr.po: Updated Turkish translation (Necdet Yücel)

Source

http://download.gnome.org/sources/girl/8.0/girl-8.0.0.tar.xz

Source repository
git://git.gnome.org/girl
https://git.gnome.org/browse/girl
ssh://USERNAME@git.gnome.org/git/girl

Translation status
https://l10n.gnome.org/module/girl/

Translators are as always welcome to translate the software to a new language.

Authors
Ole Aamot (Maintainer)
Marek Černocký (Czech translation)
Rafael Ferreira (Brazilian Portuguese translation)
Мирослав Николић/Miroslav Nikolić (Serbian translation)
Wolfgang Stöggl (German translation)
Piotr Drąg (Polish translation)
Muhammet Kara (Turkish translation)
Balázs Úr (Hungarian translation)
Wiki Graphic Designer (Icon design)
Aly Raj (Icon design)
Andika Triwidada (Indonesian translation)
Γιάννης Κουτσούκος/Efstathios Iosifidis (Greek translation)
Matej Urbančič (Slovenian translation)
Samir Ribić (Bosnian translation)
Daniel Mustieles (Spanish translation)
Sveinn í Felli (Icelandic translation)
Anders Jonsson (Swedish translation)
Pedro Albuquerque (Portuguese translation)
Mario Blättermann (German translation)
Mathilde Agostini (Icon design)
Necdet Yücel (Turkish translation)

To enable debugging messages, modifiy the compilation definition flag from -DGIRL_DEBUG=1 to -DGIRL_DEBUG=0 in src/Makefile.am, if you want to debug your own personal station definitions in $HOME/.girl/girl.xml. See src/girl.xml (or ${PREFIX}/share/girl/girl.xml where PREFIX is the install path specified as ./configure --prefix=${PREFIX}, see INSTALL) for the GIRL radio station format in XML. Feel free to contribute translations to new languages, and submit suggestions for improvements in Bugzilla on https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=girl

Thanks to all who contributed stations/patches/translations in the 8.0 release!

Enjoy Internet radio,
Ole

by oleaamot atJanuary 17, 2016 01:00 AM

December 16, 2015

NUUG Foundation

Reisestipend for studenter - 2016

NUUG Foundation utlyser reisestipender for 2016. Søknader kan sendes inn til enhver tid.

December 16, 2015 11:28 AM

December 01, 2015

Ole Aamot Gnome Development Blog

Boycott Apple for removing 3.5mm audio output

Apple, the company that introduced payments in order to listen to music on computers manufactured by Apple is going ahead with its proprietary monopoly, this time Apple seems to remove 3.5mm output for sound on their next computer models.

The development means that computers are not just going to be impossible to connect to existing loudspeaker equipment, the next computers will come with connectors that can only be used with speaker equipment approved by Apple (Lightning).

The last (unconfirmed) rumor is that the 3.5mm audio output disappears on iPhone 7.

http://gizmodo.com/the-iphone-may-ditch-the-headphone-jack-for-real-this-1745456111
http://www.smh.com.au/digital-life/mobiles/rumour-apples-iphone-7-to-ditch-35mm-headphone-jack-20151130-glc2cd.html
http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-28639.html

Urge everyone to boycott the iPhone and Apple’s proprietary computers and rather buy computers that can run any operating system like Android, FreeBSD and GNU/Linux that supports free culture and open formats, computers that lets you create, copy and modify information instead of just blindly consume information.

http://www.android.com/
http://getfedora.org/
http://www.debian.org/
http://www.ubuntu.com/
https://blogs.gnome.org/oleaamot/2015/06/30/girl-against-apple/
https://mail.gnome.org/archives/gnome-announce-list/2015-November/msg00016.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6relsen_f%C3%B6r_fri_kultur
http://creativecommons.no/node/3817
http://people.skolelinux.org/pere/blog/New_book___Fri_kultur__by__lessig__a_Norwegian_Bokm_l_translation_of__Free_Culture__from_2004.html

by oleaamot atDecember 01, 2015 09:03 PM

October 18, 2015

Anders Nordby

Fighting spam with SpamAssassin, procmail and greylisting

On my private server we use a number of measures to stop and prevent spam from arriving in the users inboxes: - postgrey (greylisting) to delay arrival (hopefully block lists will be up to date in time to stop unwanted mail, also some senders do not retry) - SpamAssasin to block mails by scoring different aspects of the emails. Newer versions of it has URIBL (domain based, for links in the emails) in addtition to the tradional RBL (IP based) block lists. Which works better. I also created my own URIBL block list which you can use, dbl.fupp.net. - Procmail. For user on my server, I recommend this procmail rule: :0 * ^X-Spam-Status: Yes .crapbox/ It will sort emails that has a score indicating it is spam into mailbox "crapbox". - blocking unwanted and dangerous attachments, particularly for Windows users.

by Anders (noreply@blogger.com) atOctober 18, 2015 01:09 PM

April 23, 2015

Kevin Brubeck Unhammer

Orddelingsomsetjing

I førre innlegg i denne serien gjekk eg kort gjennom ymse metodar for å generera omsetjingskandidatar til tospråklege ordbøker; i dette innlegget skal eg gå litt meir inn på kandidatgenerering ved omsetjing av enkeltdelane av samansette ord. Me har som nemnt allereie ei ordbok mellom bokmål og nordsamisk, som me vil utvida til bokmål–lulesamisk og bokmål–sørsamisk. Og ordboka blei utvikla for å omsetja typisk «departementsspråk», så ho er full av lange, samansette ord. Og på samisk kan me setja saman ord omtrent på same måte som på norsk (i tillegg til ein haug med andre måtar, men det hoppar me glatt over for no). Dette bør me kunna utnytta, sånn at viss me veit kva «klage» er på lulesamisk, og me veit kva «frist» er, så har me iallfall éin fornuftig hypotese for kva «klagefrist» kan vera på lulesamisk:-)

Orddeling er flott når du skal omsetja ordbøker. Særskrivingsfeil er flott når du vil smila litt.
«Ananássasuorma» jali «ananássa riŋŋgu»? Ij le buorre diehtet.

Altså kan me bruka dei få omsetjingane me allereie har mellom bokmål og lulesamisk/sørsamisk til å laga fleire omsetjingar, ved å omsetja deler av ord, og så setja dei saman igjen. Me har òg eit par omsetjingar liggande mellom nordsamisk og lulesamisk/sørsamisk, så me kan bruka same metoden der (og utnytta det at me har ei bokmål–nordsamisk-ordbok til å slutta riŋgen tilbake til bokmål).

Dekning og presisjon

Dessverre (i denne samanhengen) har me òg ofte fleire omsetjingar av kvart ord; i dei eksisterande bokmål–lulesamisk-ordbøkene me ser på (i stor grad basert på ordboka til Anders Kintel) står det at «klage» kan vera mellom anna gujdalvis, gujddim, luodjom eller kritihkka, medan «frist» kan vera  ájggemierre, giehtadaláduvvat, mierreduvvam eller ájggemærráj. Viss me tillet kvar venstredel å gå med kvar høgredel, får me 16 moglege kandidatar for dette eine ordet! Sannsynlegvis er ikkje meir enn ein eller to av dei brukande (og kanskje ikkje det ein gong). I snitt får me rundt dobbelt så mange kandidatar som kjeldeord med denne metoden. Så me bør finna metodar for å kutta ned på dårlege kandidatar.

Den komplementære utfordringa er å få god nok dekning. Av og til ser me at me ikkje har ei omsetjing av delane av ordet, sjølv om me har omsetjingar av ord med dei same delene i seg. Den setninga krev nok eit døme:) Me vil gjerne ha ein kandidat for ordet «øyekatarr» på lulesamisk, altså samansetjinga «øye+katarr». Me har kanskje ei omsetjing for «øye» i materialet vårt, men ingenting for «katarr». Derimot står det at «blærekatarr» er gådtjåráhkkovuolssje. Så for å utvida dekninga, kan me i tillegg dela opp kjeldematerialet vårt i alle par av samansetjingsdelar; viss me veit at desse orda kan analyserast som «blære+katarr» og gådtjåráhkko+vuolssje, så kan det jo synast som at «blære» er gådtjåráhkko og «katarr» er vuolssje (og Giellatekno har heldigvis gode morfologiske analysatorar som fint deler opp slike ord på rette staden). Og dette gir ei god utviding av materialet – faktisk får me kandidatar for nesten dobbelt så mange av dei orda som me ønsker kandidatar for, viss me utvidar kjeldematerialet på denne måten. Men det har ei stor ulempe òg: Me får over dobbelt så mange lule-/sørsamiske kandidatar per bokmålsord (i snitt rundt fire kandidatar per kjeldeord).

Filtrering og rangering

Me vil innskrenka dei moglege kandidatane til dei som mest sannsynleg er gode. Den beste testen er å sjå om kandidaten finst i korpus, og då helst i same parallellstilte setning (dette er oftast ein bra kandidat). Viss ikkje, så kan me òg sjå på om kandidaten og kjeldeordet har liknande frekvensar, eller om kandidaten har frekvens i det heile.

Orddelingsomsetjinga foreslo tsavtshvierhtie for «virkemiddel», og der stod dei i ein parallellsetning òg:
<s xml:lang="sma" id="2060"/>Daesnie FoU akte vihkeles tsavtshvierhtie .
<s xml:lang="nob" id="2060"/>Her er FoU er et viktig virkemiddel .

– då er det nok eit godt ordpar.

Uheldigvis har me så lite tekstgrunnlag for lule-/sørsamisk at me fort går tom for kandidatar med frekvens i det heile. For sørsamisk har me t.d. berre kandidatar med korpustreff for rundt 10 % av orda me lagar kandidatar for.

Ein annan test, som fungerer på alle ord, er å sjå om det får analyse av dei morfologiske analysatorane våre; viss ikkje (og viss det i tillegg ikkje har korpustreff) er det oftast feil. Men dette fjernar berre rundt 1/4 av kandidatane; med den oppdelte ordboka vår (kor me òg har med par av delar av ord) har me enno i snitt rundt tre kandidatar per kjeldeord.

(Ein test som eg prøvde, men avslo, var filtrering basert på liknande ordlengd. Det verkar jo logisk at lange ord blir omsett til lange og korte til korte, men det finst mange gode unntak. I tillegg fjernar det alt for få dårlege kandidatar til at det ser ut til å vera verdt det.)

Det parallelle korpusmaterialet vårt er altfor lite, men når me skal generera kandidatar til ordbøker så er det jo ikkje parallelle setningar me prøver å predikera, men parallelle ord og ordbokspar. Og då er jo læringsgrunnlaget vårt eigentleg dei eksisterande ordbøkene våre … Derfor prøvde eg å sjå på kva for samansetjingsdelar som faktisk var brukt i dei tidlegare omsetjingane våre, og kva for par av delar som ofte opptredde i tidlegare omsetjingar, og kva for delar som sjeldan eller aldri gjorde det. Til dømes har den oppdelte ordboka vår for bokmål–lulesamisk desse para:

Her ser me at «løyve» anten kan vera loahpádus eller doajmmaloahpe – skal «taxiløyve» då vera táksiloahpádus eller táksidoajmmaloahpe? På bakgrunn av dette materialet bør me nok satsa på det første – sjølv om doajmmaloahpe står oppført, så er det berre loahpádus som opptrer i samansette ord.

Då kan me prøva å generera kandidatar for alle bokmålsorda i materialet vårt, både dei me eigentleg er ute etter å finna kandidatar for, og dei me allereie har omsetjingar for. Gå så gjennom dei genererte kandidatane for dei orda me allereie har omsetjingar for, og tel opp dei para av orddelar som genererte slike ord. Me har kanskje laga kandidatane barggo+loahpádus og barggo+dajmmaloahpe for «arbeids+løyve»; når me så går gjennom dei eksisterande omsetjingane og finn at «arbeidsløyve» stod i ordboka med omsetjinga barggoloahpádus, så aukar me frekvensen til paret «løyve»–loahpádus med éin, medan «løyve»–dajmmaloahpe blir verande null.

For no har berre filtrert ut dei kandidatane kor paret til anten første- eller andreledd hadde nullfrekvens. I følgje litt manuell evaluering frå ein lingvist er det omtrent berre dårlege ord som blir kasta ut, så det filteret ser ut til å fungera bra. På den andre sida blir berre rundt 10 % av kandidatane fjerna viss me berre hiv ut dei med nullfrekvens, så neste steg blir å bruka frekvensane til å få ei full rangering.

Viss alle ord kunne delast i nøyaktig to delar, så ville det kanskje vore nok å telja opp par av delar og enkeltdelar for å estimera sannsyn, altså f(s,t)/f(s).  Men av og til kan ord delast på fleire måtar, til dømes kan me sjå på «sommersiidastyre» som «sommer+siidastyre» eller «sommersiida+styre» (eg har valt å halda meg til todelingar av ord, for å unngå for mange alternative kandidatar). Viss omsetjinga er giessesijddastivrra, med analysane giesse+sijddastivrra eller giessesijdda+stivrra, så har me ikkje utan vidare nokon grunn til å velja den eine over den andre (vel, me har lengd i dette tilfellet, men det gjeld ikkje i alle slike døme, og me kan ha par av analysar som er 2–3 eller 3–2). Då kan me heller ikkje seia kva for par av orddelar (s,t) me skal auka når me ser «sommersiidastyre»–giessesijddastivrra i treningsmaterialet. Men viss me i tillegg ser «styre»–stivvra ein annan stad, så har me plutseleg eit grunnlag til å ta ei avgjerd. Metodar som Expectation Maximization kan kombinera relaterte frekvensar på denne måten for å finna fram til gode estimat, men eg har ikkje komme så langt at eg har fått implementert dette enno.


by k atApril 23, 2015 06:11 PM

April 14, 2015

NUUG events video archive

20111108_lisp

April 14, 2015 11:13 AM

February 12, 2015

Salve J. Nilsen

On Bandwagonbuilders and Bandwagoneers

<Farnsworth>Good news, everyone!</Farnsworth>

The League of Bandwagonbuilders have spoken – Perl 6 is likely to be “production ready” sometime in 2015! This means it’s time for the Bandwagoneers to start preparing.

Bandwagoneer – that’s you and me, although you may call yourself something different. Perl Monger. Perl Enthusiast. Or just someone who has realized that all volunteer-based Open Source communities need people who care about making stuff happen in meatspace.

At Oslo.pm (I’m a board member there), we’re doing exactly that. We’re Bandwagoneers, spending some of our own valuable time showing others where the cool stuff is, and showing them how to get it. Here’s some of what we’re up to:

Also worth mentioning; a few weeks ago we also had an introduction to Perl 6’s Foreign Function Interface (called NativeCall), courtesy Arne SkjĂŚrholt. It was quite useful, and I hear Arne’s happy to accept invitations from Perl Monger groups to come visit and give the same presentation. :)

Enough bragging, already!

Being a Bandwagoneer means it’s your task to make stuff happen. There are many ways to do it, and I hope you can find some inspiration in what Oslo.pm is doing. Maybe get in touch with some of the Bandwagonbuilders in #perl6 on irc.freenode.org, and ask if anyone there would like to visit your group? I think that would be cool.

Get cracking! đŸ˜€

by sjn atFebruary 12, 2015 11:20 PM

January 06, 2015

thefastestwaytobreakamachine

NSA-proof SSH

ssh-pictureOne of the biggest takeaways from 31C3 and the most recent Snowden-leaked NSA documents is that a lot of SSH stuff is .. broken.

I’m not surprised, but then again I never am when it comes to this paranoia stuff. However, I do run a ton of SSH in production and know a lot of people that do. Are we all fucked? Well, almost, but not really.

Unfortunately most of what Stribika writes about the “Secure Secure Shell” doesn’t work for old production versions of SSH. The cliff notes for us real-world people, who will realistically be running SSH 5.9p1 for years is hidden in the bettercrypto.org repo.

Edit your /etc/ssh/sshd_config:


Ciphers aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr
MACs hmac-sha2-512,hmac-sha2-256,hmac-ripemd160
KexAlgorithms diffie-hellman-group-exchange-sha256

sshh
Basically the nice and forward secure aes-*-gcm chacha20-poly1305 ciphers, the curve25519-sha256 Kex algorithm and Encrypt-Then-MAC message authentication modes are not available to those of us stuck in the early 2000s. That’s right, provably NSA-proof stuff not supported. Upgrading at this point makes sense.

Still, we can harden SSH, so go into /etc/ssh/moduli and delete all the moduli that have 5th column < 2048, and disable ECDSA host keys:

cd /etc/ssh
mkdir -p broken
mv moduli ssh_host_dsa_key* ssh_host_ecdsa_key* ssh_host_key* broken
awk '{ if ($5 > 2048){ print } }' broken/moduli > moduli
# create broken links to force SSH not to regenerate broken keys
ln -s ssh_host_ecdsa_key ssh_host_ecdsa_key
ln -s ssh_host_dsa_key ssh_host_dsa_key
ln -s ssh_host_key ssh_host_key

Your clients, which hopefully have more recent versions of SSH, could have the following settings in /etc/ssh/ssh_config or .ssh/config:

Host all-old-servers

  Ciphers aes256-gcm@openssh.com,aes128-gcm@openssh.com,chacha20-poly1305@openssh.com,aes256-ctr,aes192-ctr,aes128-ctr
  MACs hmac-sha2-512-etm@openssh.com,hmac-sha2-256-etm@openssh.com,hmac-ripemd160-etm@openssh.com,umac-128-etm@openssh.com,hmac-sha2-512,hmac-ripemd160
  KexAlgorithms curve25519-sha256@libssh.org,diffie-hellman-group-exchange-sha256

Note: Sadly, the -ctr ciphers do not provide forward security and hmac-ripemd160 isn’t the strongest MAC. But if you disable these, there are plenty of places you won’t be able to connect to. Upgrade your servers to get rid of these poor auth methods!

Handily, I have made a little script to do all this and more, which you can find in my Gone distribution.

There, done.

sshh obama

Updated Jan 6th to highlight the problems of not upgrading SSH.
Updated Jan 22nd to note CTR mode isn’t any worse.
Go learn about COMSEC if you didn’t get trolled by the title.

by kacper atJanuary 06, 2015 04:33 PM

December 08, 2014

thefastestwaytobreakamachine

sound sound

Intermission..

Recently I been doing some video editing.. less editing than tweaking my system tho.
If you want your jack output to speak with Kdenlive, a most excellent video editing suite,
and output audio in a nice way without choppyness and popping, which I promise you is not nice,
you’ll want to pipe it through pulseaudio because the alsa to jack stuff doesn’t do well with phonom, at least not on this convoluted setup.

Remember, to get that setup to work, ALSA pipes to jack with the pcm.jack { type jack .. thing, and remove the alsa to pulseaudio stupidity at /usr/share/alsa/alsa.conf.d/50-pulseaudio.conf

So, once that’s in place, it won’t play even though Pulse found your Jack because your clients are defaulting out on some ALSA device… this is when you change /etc/pulse/client.conf and set default-sink = jack_out.

by kacper atDecember 08, 2014 12:18 AM

November 18, 2014

Anders Einar Hilden

Changing the Subnet Mask in Vmware Workstation on Debian Jessie

I’m currently attending SANS SEC504: Hacker Tools, Techniques, Exploits and Incident Handling in London. For some of the labs in the course we need machines on the IPs 10.10.0.1 and 10.10.71.1 with a subnet mask of 255.255.0.0.

Changing the Subnet Mask for the NAT or host-only networks in VMware Workstation seems like such a easy thing to do. According to VMware it should be as easy as opening the Virtual Network Editor and “type a new value in the Subnet mask text box”.

Oh wait … I can’t change it. The field for subnet mask in the Virtual Network Editor is not editable.

VMware Virtual Network Editor: the field for subnet mask is not editable

Let’s keep googling - plenty matches, but everyone keeps insisting it can be changed in the GUI, or mixes the subnet mask with the subnet IP. Some posts blame permission, but since the Virtual Network Editor always runs as root, that’s not the problem. There are no listings for the vmnets in /etc/network/interfaces or /etc/network/interfaces.d/ and changing the subnet mask in NetworkManager does nothing.

After a lot of thinking (and just after I checked /etc/network/interfaces ) I found /etc/vmware/networking - BINGO! This looks like just the file we were looking for.

Before editing the file we should stop any vmware-related services that might use these files.

1
2
$ sudo service vm<TAB>
vmamqpd vmware vmware-USBArbitrator vmware-workstation-server

I’m not sure witch of these services use the files we are editing, so we’ll stop them all

1
2
3
4
$ sudo service vmamqpd
$ sudo service vmware
$ sudo service vmware-USBArbitrator
$ sudo service vmware-workstation-server

For the SANS course I have set up a new host-only network vmnet2. Since we are using static IPs, and will be running malware on these systems, I have disabled DHCP and not connected a host virtual adapter. The shared folder option Map as a network drive in Windows guests still work, don’t ask me how. Below is the configuration for vmnet2 with a subnet mask of 255.255.0.0.

1
2
3
4
5
answer VNET_2_DHCP no
answer VNET_2_DHCP_CFG_HASH E9892EF1006EBB5D4996DF1A377B10EB0D542B94
answer VNET_2_HOSTONLY_NETMASK 255.255.0.0
answer VNET_2_HOSTONLY_SUBNET 10.10.0.0
answer VNET_2_VIRTUAL_ADAPTER no

Success! (but continue reading, we update the DHCP configuration below the picture)

VMware Virtual Network Editor: the uneditable field contains the subnet mask we wanted

VMware stores DHCP config and leases in /etc/vmware/vmnet<NUM>/dhcpd/. If we have changed the subnet IP, subnet mask, or turned on or off DHCP, these files need to be updated. The configfile contains autogenerated information surronded by “DO NOT MODIFY SECTION”, so we should probably not edit it manually.

If we open VMware Virtual Network Editor (sudo vmware-netcfg), change a setting (e.g. the subnet IP from 10.10.0.0 to 10.11.0.0), save, and then change it back again, VMware will update the files for us.

November 18, 2014 02:50 PM

January 29, 2014

Nicolai Langfeldt

git log -p splitting

At work we have two related code bases.  Recently one of them received a lot of loving, and the other needed the same treatment to work better with new Perl and modules. The one ha gotten several hundred patches, and browsing that many and cherrypicking them got tiresome.  It was better for me to split the whole log into separate patches and review and apply one by one and then moving the "done" patches to a different directory.

Here, the small hack to split "git log -p" into one patch pr. file:

#!/bin/bash

awk 'BEGIN { FN=0; }
     /^commit / { FN++; }
     { print $0 >> FN }' $1


by Nicolai Langfeldt (noreply@blogger.com) atJanuary 29, 2014 09:40 AM

February 24, 2013

Bjørn Venn

Chromebook; a real cloud computer – but will it work in the clouds?

<iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/63ZAvyrxkOA" width="470"></iframe>

Lyst på én? Den er ikke i salg i Norge enda, men du kan kjøpe den på Amazon. Les her hvordan jeg kjøpte min på Amazon (bla litt nedover på siden). Med norsk moms, levert til Rimi-butikken 100 meter fra der jeg bor, kom den på 1.850 kroner. Det er den så absolutt verdt:)

by Bjorn Venn atFebruary 24, 2013 07:34 PM

February 22, 2013

Bjørn Venn

Hvem klarer å skaffe meg en slik før påske?

Chromebook pixel

Den nye Chromebook-en til Google, Chromebook Pixel. Foreløbig kun i salg i USA og UK via Google Play og BestBuy.

Verden er urettferdig:)

by Bjorn Venn atFebruary 22, 2013 12:44 PM

January 07, 2013

NUUG events video archive

Utfordringer innen identitetshåndtering og autentisering

Dag-Erling Smørgrav påpeker hvordan Unix har et autentiserings-paradigme som ikke har endret seg på 40 år, mens det har skjedd store utviklinger de siste årene på denne fronten.

January 07, 2013 10:00 PM

May 29, 2012

Salve J. Nilsen

Inviting to the Moving to Moose Hackathon 2012

Oslo Perl Mongers are organizing a hackathon for everyone who would like to dive deep into the details of Moose! We have invited the #p5-mop crowd to work on getting a proper Meta Object Protocol into Perl core, and we’ve invited the #perlrdf crowd to come and convert the Perl RDF toolchain to Moose.

You’re welcome to join us!

Special rebate for members of the Perl and CPAN communities

If you’re working on a project that is considering on moving to Moose then you’re especially welcome! We have a set of promo codes you can use when signing up for the hackathon. Please get in touch with us (or some of the existing participants) to get your promo code and a significant rebate!

Commercial tickets available

Would you like to support the hackathon, but don’t have access to a sponsorship budget? Does your company plan on using Moose, and sees the value of having excellent contacts in the open source communities around this technology? For you, we have a limited amount of commercial tickets. Please check out the hackathon participation page for details.

Sponsorship opportunities

The hackathon is already well sponsored, but there is room for more! If you want to support the us, please contact the organizers as soon as possible!

Who can come?

In short: Everyone who cares about Moose and object-oriented programming in Perl! We’re trying to make the Perl community better by hacking on the stuff that makes the biggest difference (at least in our eyes ;)). If you agree, you’re very welcome to join us! Check out the event site for details, and get in touch with us on IRC if you’re interested.

And finally, keep in mind Oslo.pm’s 2-point plan:

 1. Do something cool
 2. Tell about it!

See you in Stavanger?

by sjn atMay 29, 2012 02:44 PM

October 31, 2011

Anders Nordby

Taile wtmp-logg i 64-bit Linux med Perl?

Jeg liker å la ting skje hendelsesbasert, og har i den forbindelse lagd et script for å rsynce innhold etter opplasting med FTP. Jeg tailer da wtmp-loggen med Perl, og starter sync når brukeren er eller har blitt logget ut (kort idle timeout). Å taile wtmp i FreeBSD var noe jeg for lenge siden fant et fungerende eksempel på nettet:
$typedef = 'A8 A16 A16 L'; $sizeof = length pack($typedef, () ); while ( read(WTMP, $buffer, $sizeof) == $sizeof ) { ($line, $user, $host, $time) = unpack($typedef, $buffer); # Gjør hva du vil med disse verdiene her }
FreeBSD bruker altså bare verdiene line (ut_line), user (ut_name), host (ut_host) og time (ut_time), jfr. utmp.h. Linux (x64, hvem bryr seg om 32-bit?) derimot, lagrer en hel del mer i wtmp-loggen, og etter en del Googling, prøving/feiling og kikking i bits/utmp.h kom jeg frem til:
$typedef = "s x2 i A32 A4 A32 A256 s2 l i2 i4 A20"; $sizeof = length pack($typedef, () ); while ( read(WTMP, $buffer, $sizeof) == $sizeof ) { ($type, $pid, $line, $id, $user, $host, $term, $exit, $session, $sec, $usec, $addr, $unused) = unpack($typedef, $buffer); # Gjør hva du vil med disse verdiene her }
Som bare funker, flott altså. Da ser jeg i sanntid brukere som logger på og av, og kan ta handlinger basert på dette.

by Anders (noreply@blogger.com) atOctober 31, 2011 07:37 PM

A complete feed is available in any of your favourite syndication formats linked by the buttons below.

[RSS 1.0 Feed] [RSS 2.0 Feed] [Atom Feed] [FOAF Subscriptions] [OPML Subscriptions]

Subscriptions